Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Στα πλαίσια του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ της μονοτμηματικής Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες να καταθέσουν έως και 4 Ιουλίου 2022, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication .

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα με χορηγούμενο τίτλο: Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν οι:

- Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Με τις ίδιες, ως ανωτέρω, προϋποθέσεις, γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές και, γενικά, κάτοχοι Δ.Μ.Σ. απονεμηθέντος από ομοταγή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, σε ειδικές περιπτώσεις, όπου οι υποψήφιοι έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική επίδοση και ερευνητικό έργο, όπως δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με κριτές, ευρεσιτεχνίες, κ.ά., μπορεί να γίνονται δεκτοί με ειδική αιτιολόγηση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

- Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication ),  στην οποία προσδιορίζεται ο Τομέας του Τμήματος και η ερευνητική κατεύθυνση που ενδιαφέρει τον υποψήφιο.

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου. Αν το δίπλωμα ή το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς ή της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.

6. Βιογραφικό σημείωμα.

7. Περίληψη της διπλωματικής/πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί).

8. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων με αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές.

9. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων, και επαγγελματικής εμπειρίας.

10. Τρεις (3) συστατικές επιστολές, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι από το οικείο Τμήμα αποφοίτησης.

Συστήνεται στους υποψήφιους διδάκτορες να έλθουν σε επικοινωνία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΗΜΜΥ, ώστε κατά την υποβολή της αίτησης να έχουν εξασφαλίσει Επιβλέποντα Καθηγητή, Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Θέμα της διδακτορικής τους διατριβής.

Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/postgraduate/Kanonismos_Spoudwn_PhD_HMMY.pdf

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ

Καθηγητής Διονύσιος Χριστόπουλος

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης