Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)», το Τμήμα ΗΜΜΥ της μονοτμηματικής Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες να καταθέσουν αίτηση έως και 4 Ιουλίου 2022, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication .

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).

Ειδίκευση Β: Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).

Ειδίκευση Γ: Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων/Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication ).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Αν το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς ή της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.

6. Βιογραφικό σημείωμα.

7. Περίληψη της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί διπλωματική ή πτυχιακή εργασία), σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.

8. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων και επαγγελματικής εμπειρίας.

9. Τρεις (3) συστατικές επιστολές, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι από το οικείο Τμήμα αποφοίτησης.

Συστήνεται στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να έλθουν σε επικοινωνία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΗΜΜΥ, ώστε κατά την υποβολή της αίτησης να έχουν εξασφαλίσει Επιβλέποντα Καθηγητή, Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Θέμα της ερευνητικής μεταπτυχιακής τους διατριβής.

Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/postgraduate/Kanonismos_Spoudwn_PMS_HMMY.pdf

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ

Καθηγητής Διονύσιος Χριστόπουλος

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης