Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Εγγραφή στο ΤΕΕ αποφοίτων της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών που φέρουν Βεβαίωση Ισοτιμίας & Αντιστοιχίας μετά τη μετονομασία

Με βάση απόφαση της 28ης/1-8-2017 Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγγράφονται στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ οι απόφοιτοι της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, που φέρουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βάσει του άρθρου 1, παρ. 6 του ΠΔ 67/2016 (ΦΕΚ 123Α/1-7-2016), με το οποίο η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μετά από εξετάσεις στη βασική ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και τη χορήγηση της αντίστοιχης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος με βάση τη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Οι απόφοιτοι που είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη του ΤΕΕ στη βασική ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ως άνω αναφερόμενου ΠΔ, θα ακολουθούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, την ίδια διαδικασία με τη διευκρίνιση ότι θα εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στη βασική ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, λαμβάνοντας την αντίστοιχη Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης