Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Δικαιούχοι λήψης Ισοτιμίας/Αντιστοιχίας με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

Σύμφωνα με το Π.Δ. 67/2016 (ΦΕΚ 123/Α/1-7-2016), "Οι διπλωματούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπως και οι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα πριν τη μετονομασία του, έχουν τη δυνατότητα, εφ' όσον το επιθυμούν, να πάρουν, ύστερα από παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, οι μεν πρώτοι βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία, οι δε δεύτεροι τον τίτλο σπουδών του νέου τμήματος".

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης