Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Απόσπασμα έγκρισης απόφασης Γ.Σ. Σχολής HMMY Π.Κ. για την ανάθεση διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας" 2023-2024 ΚΕ ΕΛΚΕ 82996

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5522/05-03-2024 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επιλογή υποψηφίων, για την ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων σε νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, στις επιμέρους Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004861 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82996 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Φώτιο Κανέλλο.

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της εγκριτικής της εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών απόφασης. Αρμόδια για την εξέτασή τους τυγχάνει η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, όπως αυτή συγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3728/16-02-2024 απόφασης της 713ης/09-02-2024 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΤ0Δ469Β6Ν-69Ω).

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του χρονικού διαστήματος υποβολής ενστάσεων, τα προσωρινά αποτελέσματα βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση νέας απόφασης. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, τα οριστικά αποτελέσματα. 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης