Έντυπα

Για φοιτητές/φοιτήτριες: 

 •  Αίτηση Γενικής Χρήσης [doc] [pdf]
 • Αίτηση Διαγραφής από τη Σχολή [doc] [pdf]
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 [pdf]
 •  Αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής/δήλωσης μαθημάτων [doc] [pdf]
 • Αίτηση για αλλαγή τίτλου διπλωματικής εργασίας [pdf] [doc]
 • Αίτηση για αλλαγή μέλους Εξεταστικής Επιτροπής διπλωματικής εργασίας [doc] [pdf]
 • Αίτηση για αλλαγή τίτλου μεταπτυχιακής εργασίας/διδακτορικής διατριβής [doc] [pdf]
 • Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού μαθήματος για λήψη προπτυχιακού διπλώματος [doc] [pdf]
 • Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων από άλλο Α.Ε.Ι. [doc] [pdf]
 • Έντυπο Ανακοίνωσης παρουσίασης διπλωματικής εργασίας [doc]
 • Έντυπο Ανακοίνωσης παρουσίασης μεταπτυχιακής εργασίας/διδακτορικής διατριβής [doc]
 • Διαδικασία παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας [pdf]
 • Διαδικασία παρουσίασης Μεταπτυχιακής Εργασίας [pdf]
 • Διαδικασία παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής [pdf]

  Για καθηγητές:

 • Φόρμα Απουσίας μελών ΔΕΠ [doc
 • Έντυπο Αξιολόγησης Μαθήματος [pdf] [doc]
 •  Αίτηση Αλλαγής Βαθμολογίας [doc]

 Διάφορα:

 • Αίτηση για εξέταση μαθημάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχιούχων εξωτερικού [doc] [pdf]
 • Αίτηση συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις [doc] [pdf]
 • Έντυπο Συστατικής Επιστολής για εισαγωγή στο ΠΜΣ [doc]

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης