Κατάλογος Εκδηλώσεων

03
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αντώνιου-Φοίβου Περιστερόπουλου, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα03/10/2018 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΦΟΙΒΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

με θέμα

Σύγκριση Μεθόδων και Τεχνολογιών Θέρμανσης για Πισίνες Εσωτερικού Χώρου

Comparison of Different Methods and Technologies for Heating Indoor Pools

 

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 11 π.μ.

Αίθουσα 2041, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος (Επιβλέπων)

Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος

Διδάκτωρ Σεργάκη Ελευθερία

Περίληψη

Με τον όρο κολυμβητικές δεξαμενές ή αλλιώς πισίνες, ορίζονται  οι τεχνητές κοιλότητες στο έδαφος ή σε κτήρια οι οποίες γεμίζονται με νερό και χρησιμοποιούνται για κολύμβηση και άλλες υδάτινες δραστηριότητες. Οι δεξαμενές αυτές για να πληρούν τις ολυμπιακές προδιαγραφές πρέπει εκτός από το κατάλληλο μέγεθος και να θερμαίνονται με βάση την αντίστοιχη νομοθεσία. Η τεχνολογία στη θέρμανση του νερού έχει εξελιχθεί και αρχίζει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα, οι τρόποι θέρμανσης που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως συμβατικοί και με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται και συγκρίνονται  διαφορετικές μέθοδοι και τεχνολογίες θέρμανσης για κολυμβητικές δεξαμενές ολυμπιακών διαστάσεων, εσωτερικού χώρου.

Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόστηκαν για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου που βρίσκεται στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης στα Χανιά. Αρχικά έγινε μελέτη των θερμικών απωλειών του συστήματος. Όλοι οι υπολογισμοί, τα χρησιμοποιούμενα συστήματα, όπως και όλα τα στοιχεία της μελέτης είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπάρχουσας τεχνικής νομοθεσίας, τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τεχνικών οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), τα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.),  τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές DIN (Deutsche Industrie Normen) και ISO (International Organization of Standardization). Η μοντελοποίηση και η προσομοίωση των διαφορετικών συστημάτων θέρμανσης έγινε με το λογισμικό  HOMER®.

Ειδικότερα εξετάστηκαν πέντε σενάρια για την κάλυψη των αναγκών για τη θέρμανση της πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων. Το πρώτο είναι με σύστημα λέβητα – καυστήρα πετρελαίου, το δεύτερο με σύστημα λέβητα – καυστήρα φυσικού αερίου, το τρίτο με σύστημα λέβητα – καυστήρα βιομάζας (με καύσιμο πέλλετ ή πυρηνόξυλο), το τέταρτο με σύστημα αντλιών θερμότητας και το πέμπτο με σύστημα αντλιών θερμότητας σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά πάνελ. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν επιλέχθηκε η βέλτιστη λύση για την κάλυψη του εν λόγω ενεργειακού προβλήματος.

​​​​​​​Abstract

The term swimming pool refers to artificial cavities in the ground or buildings that are being filled with water so that people can swim in or perform other water activities. To comply with olympic specifications, other than having the appropriate dimensions, the pools should be heated as defined by the laws in place. The associated technologies have been substantially evolved and they have gradually started to be applied in Greece. The pool heating mechanisms used in practice are usually old-fashioned and inefficient with respect to the energy consumption. The current thesis focuses on studying and comparing different technologies used to heat indoor Olympic pools.

These methods/approaches have been applied for the swimming pool located in the area of Technical University of Crete, after a study of the system’s thermal losses. The associated calculations, the evaluated systems, as long as the data of the study, are according to the current Technical Chamber of Greece, the specifications of the Hellenic Organization for Standardization (ELOT), the European and International specifications DIN (Deutsche Industrie Normen) and ISO (International Organization of Standardization). The modeling and simulation of the alternative methods/approaches for supplying the necessary thermal load was done with the HOMER® software.

In specific, the thesis focuses on five cases/scenarios for supporint the heating requirements of an Olympic pool. The first is a system with boiler – oil burner. The second is a system with boiler – natural gas burner, the third a system with boiler – biomass burner (with fuel pellet or pyrroloxyl), the forth a system with heat pumps, and the fifth a system with heat pumps in conjunction with solar panels. From the results the thesis identifies the optimal/best solution for heating an Olympic pool.

 

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης