Κατάλογος Εκδηλώσεων

26
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μιχαήλ Φανουριάδη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα26/08/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φανουριάδης Μιχαήλ

 

με θέμα

Έλεγχος και Λειτουργία Αντλιοστασίου με την χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή

Control and Function of a Pump Station with a Programmable Logic Controller

 

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019, 12 π.μ.

Αίθουσα 2042, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Μπεκιάρης - Λυμπέρης (επιβλέπων)

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Μανόλης Ντουντουνάκης

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται σε μια πραγματική εφαρμογή, συγκεκριμένα στον προγραμματισμό ενός αντλιοστασίου ύδρευσης. Σκοπός είναι η δημιουργία συστήματος αυτοματισμού για την ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου, για την άντληση νερού και την διανομή του στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο αποτελείται από 1 δεξαμενή νερού, βαλβίδες για τον έλεγχο της παροχής, 2 αντλίες παροχής, 1 εφεδρική αντλία σε περίπτωση βλαβών, 1 βυθιζόμενη αντλία που βρίσκεται στην γεώτρηση της εγκατάστασης, 1 αεροσυμπιεστή καθώς και αισθητήρες για όλες τις αναλογικές και ψηφιακές τιμές που χρειάζονται έλεγχο για την λειτουργία του αντλιοστασίου. Αυτά τα στοιχεία θα λαμβάνει υπόψη του το σύστημα αυτοματισμού για την σωστή και αυτοματοποιημένη λειτουργία της εγκατάστασης. Φυσικά, για λόγους που θα εξηγηθούν στην συνέχεια, το σύστημα διαθέτει και μη αυτοματοποιημένη λειτουργία, όπου οι αρμόδιοι μηχανικοί έχουν πλήρη έλεγχο όλων των παραπάνω στοιχείων.

Η υλοποίηση του συστήματος έχει γίνει με PLC S300 της Siemens. Επιπλέον έχει υλοποιηθεί και μία (1) Διεπαφή Χρήστη (User Interface, UI), χρησιμοποιώντας το λογισμικό TIA Portal για την λειτουργία του αντλιοστασίου από τους μηχανικούς. Το UI αποτελείται από μία (1) οθόνη αφής HMI (Human Machine Interface) στον πίνακα ελέγχου, το οποίο όμως είναι και προσομοιωμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στα γραφεία των εγκαταστάσεων. Τέλος στο  UI έχουν υλοποιηθεί συστήματα παρακολούθησης όλων των στοιχείων του αντλιοστασίου, έτσι ώστε στο τέλος το σύστημα αυτοματισμού να αποτελεί ένα σύστημα SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Λέξεις Κλειδιά: Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC), Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής (ΗΜΙ), SCADA, Λογισμικό TIA PORTAL, Αντλιοστάσιο Ύδρευσης, Αντλία Νερού, Αεροσυμπιεστής, Γεώτρηση Νερού

Abstract

This thesis is based on a real life application, specifically on a hydro pump station. The objective is the development of an automation system for the proper function of the pump station, pumping of the water and its distribution to the water supply system of the region.

This pump station is composed of 1 water tank, water valves, 2 motor pumps, 1 back up motor pump, 1 underwater motor pump, which is located in the water excavation site, 1 air compressor and many analog and digital sensors which are required for the proper function of the facility. All these elements are the inputs and the outputs of the automation system. For reasons that will be explained later in this thesis, the system has a manual function, which gives the engineers of the facility full control of all these elements.

The automation system has been developed using a Siemens PLC S300. Furthermore, a User Interface system has been developed, using the TIA Portal software, for the control of the facility from the engineers. This User Interface has been developed using a touch panel HMI (Human Machine Interface), which is located in the control panel, but there is also a simulation of it in a Computer in the central office of the facility. Finally, supervisory systems have been integrated into the UI in order to create a complete  SCADA system (Supervisory Control And Data Acquisition).

Keywords: Programmable Logic Controller (PLC), Human Machine Interface (ΗΜΙ), TIA PORTAL software, SCADA, Hydro Pump Station, Water Pump, Air Compressor, Water Excavation

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης