Κατάλογος Εκδηλώσεων

19
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Κωστή, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-58, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα19/07/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΗ

 

με θέμα

Εφαρμογή Ιστού για την Δημιουργία και Προσομοίωση Πολιτικής Απόφασης για το Πλαίσιο Επιχειρηματολογίας Gorgias

Web-based Decision Policy Definition and Simulation Application for the Gorgias Argumentation Framework

 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, 11 π.μ.

Αίθουσα 145.Π58, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μανιά Αικατερίνη (επιβλέπουσα)

 Αναπληρωτής Καθηγητής  Λαγουδάκης Μιχαήλ

Δρ Σπανουδάκης Νικόλαος ( ΕΔΙΠ - ΜΠΔ)

 

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση εφαρμογής ιστού για την δημιουργία και προσομοίωση πολιτικής απόφασης για το πλαίσιο επιχειρηματολογίας Gorgias. Η πρωτοτυπία αυτής της εφαρμογής έγκειται στη χρήση τεχνολογιών ιστού τεχνολογίας αιχμής παράλληλα με τον πηγαίο κώδικα Gorgias, τα οποία συνδυάζονται για να προσφέρουν ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.

Επιπλέον, η εφαρμογή χρησιμοποιεί την πλειοψηφία των χαρακτηριστικών Gorgias-B και τη μεθοδολογία SoDA και προσπαθεί να κρύψει την πολυπλοκότητα αυτών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικεντρωθούν στην προσθήκη των σεναρίων και των προτιμήσεών τους με πιο εύκολο και ξεκούραστο τρόπο. Επιπλέον, αποκρύπτει πλήρως τη διαδικασία ορισμού επιχειρημάτων, δημιουργώντας βασικά επιχειρήματα για όλες τις επιλογές και εφαρμόζοντας μια προσαρμοσμένη προβολή σεναρίων με την μορφή πίνακα, παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα σενάρια ως σειρές και τις διαθέσιμες επιλογές για κάθε σενάριο ως στήλες.

Για το front-end προγραμματιστικό πλαίσιο, για να δημιουργηθούν δηλαδή όλες οι σελίδες HTML, η πλοήγηση και η βασική λειτουργικότητα, το πλαίσιο Angular 7 που χρησιμοποιεί την γλώσσα Typescript έχει επιλεγεί για την ανθεκτικότητά του και την πληθώρα των χαρακτηριστικών που προσφέρει. Από την άλλη, για το back-end, επιλέχθηκε το προηγμένο προγραμματιστικό πλαίσιο Java Spring-Boot, λόγω των δυνατοτήτων του που προσφέρουν μια πολύ ασφαλή και γρήγορη υλοποίηση διακομιστή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε προγραμματιστή που θέλει να αναπτύξει και να διαθέσει τις εφαρμογές του στο cloud. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ασύγχρονου προγραμματισμού στον διακομιστή, RESTful διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services) για πρόσβαση στις λειτουργίες από το πρόγραμμα - πελάτη, καθώς και NoSQL βάση δεδομένων για την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων του χρήστη.

Τέλος, προκειμένου να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων και της λειτουργικότητας της αναπτυχθείσας εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση με πραγματικούς χρήστες σε δύο στάδια, μία μετά το σχεδιασμό της εφαρμογής και η άλλη μετά την υλοποίηση της. Στο πρώτο στάδιο, χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο αξιολόγησης think-aloud, χρησιμοποιώντας τα paper prototypes που δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Στο τελευταίο στάδιο, οι χρήστες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την αναπτυχθείσα εφαρμογή και να αλληλεπιδράσουν με αυτήν. Τα αποτελέσματα από τα δύο στάδια αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη και αναλύθηκαν. Η πλειονότητα αυτών ενσωματώθηκαν στην τελική έκδοση αυτής της διπλωματικής εργασίας. Μετά την ενσωμάτωση τους, οι ίδιοι χρήστες ρωτήθηκαν ξανά και τα σχόλιά τους ήταν πολύ θετικά.

​​​​​​​Abstract

This thesis implements a web-based decision policy definition and simulation application for the Gorgias argumentation framework. The originality of this application lies in the use of state of the art web technologies alongside with Gorgias source code, which are combined together to deliver a user friendly and agile environment.

Moreover, the application utilizes the majority of the Gorgias-B features and the SoDA methodology and tries to hide their complexity, so that users can focus on adding the scenarios and its preferences intuitively. Furthermore, the application completely hides the argument definition process by creating default object level arguments and by implementing a custom scenario view as a table representation, having scenarios as rows and the available options for each scenario as columns.

For the front-end framework, in order to create the relevant HTML pages as well as navigation and basic functionality, the Angular 7 Typescript framework is selected for its robustness and the heavy amount of features that it offers. The cutting-edge Java Spring-Boot framework was selected as back-end framework, due to its capabilities which offer a very secure and fast server implementation which responds to the needs of every developer who wants to deploy applications to the cloud. Additionally, asynchronous scheduling technologies were used on the server, RESTful Web Services for access to the functionality from the client application, as well as NoSQL database technologies for storing and analyzing user's data. Finally, in order to have a more accurate picture of the results and the functionality of the developed application, evaluation with real users took place in two stages; one after the system design and the other after the system’s implementation. During the first stage, the think aloud evaluation protocol was used, showing to users the paper prototypes created at the design process. At the latter stage, users were asked to use the developed application and interact with it. Results from both evaluation stages were taken into serious consideration and have been analyzed. Most of them have been implemented in the final version of this thesis application. After implementation, the same users were asked again and their feedback was very positive.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης