Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

05
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χριστοδουλόπουλου Δήμου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα05/08/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

θέμα
Ανάπτυξη μιας Android Εφαρμογής και μιας Διαδικτυακής Εφαρμογής για Πελάτες Γυμναστηρίου 
Development of an Android Application and a Web Application for Fitness Center Customers 

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά
Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης 

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής με περισσότερη άσκηση και καλύτερη διατροφή. Για τον λόγο αυτό, παρατηρείται αύξηση των εγγραφών στα γυμναστήρια. Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον και στη δημιουργία λογισμικού με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης των αθλουμένων, αλλά και την εξασφάλιση μιας πιο ευχάριστης εμπειρίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναπτύξαμε ένα σύστημα αποτελούμενο από δύο εφαρμογές, με σκοπό την αρτιότερη και αποδοτικότερη λειτουργία ενός γυμναστηρίου: (α) μία διαδικτυακή εφαρμογή, και (β) μία εφαρμογή για Android συσκευές. Πιο συγκεκριμένα, η γραμματεία του γυμναστηρίου μπορεί μέσω της εφαρμογής να δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται τα δεδομένα για το προσωπικό, τους πελάτες και τις διάφορες δραστηριότητες του γυμναστηρίου. Επίσης, οι γυμναστές μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να στέλνουν προγράμματα γυμναστικής στους πελάτες. Οι πελάτες, μπορούν να λαμβάνουν τα προγράμματα γυμναστικής και να τα εκτελούν, παρακολουθώντας την πρόοδο μέσα από την κινητή συσκευή τους. Τέλος, υπάρχει ένα σύστημα κρατήσεων για τα ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, μέσα από το οποίο οι πελάτες του γυμναστηρίου μπορούν να κάνουν κράτηση θέσης σε όποιο από αυτά επιθυμούν. Για την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το framework Laravel, ενώ για αυτή που αφορά τις κινητές συσκευές το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον Android Studio και η γλώσσα προγραμματισμού Java. Τα δεδομένα του συστήματος αποθηκεύονται σε μια MySQL βάση δεδομένων και επικοινωνία βασίζεται σε REST services.

Abstract 
In recent years, more and more people are turning to a healthier type of living with more exercising and better diet. For this reason, there is an increase in the number of subscriptions in gyms. At the same time, there is an increased interest in creating software in order to optimize the performance of athletes, but also to ensure a more enjoyable experience. In this diploma thesis, we developed a system consisting of two applications, in order to serve the complete and efficient operation of a gym: (a) a web application, and (b) an application for android devices. More specifically, the secretariat of the gym can, through this application, create, process, and manage data about the staff, customers and various activities of the gym. In addition, the trainers can create, store and send exercising and fitness programs to customers. The customers can receive and execute these programs, tracking progress through their mobile devices. Finally, there is a reservation system for group exercising and fitness programs, through which the customers of the gym can book a seat to any of these programs. The Laravel framework was used for the development of the web application, while the integrated programming environment Android Studio and the Java programming language were used for the one that concerns mobile devices. System data are stored in a MySQL database and communication is based on REST services.
 

Meeting ID: 93363824375
Password: 188045
 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης