Κατάλογος Εκδηλώσεων

22
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντόπουλου Κωνσταντίνου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα22/09/2020 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

θέμα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
REMOTE MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEM FOR INDOOR GREENHOUSE

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Απόστολος Δόλλας (επιβλέπων)
Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά 

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την σχεδίαση, ανάπτυξη και εξέταση απόδοσης, συστήματος διαχείρισης «έξυπνου» θερμοκηπίου εσωτερικού χώρου. Το σύστημα διαχείρισης αυτό, εξυπηρετεί τρεις σκοπούς. Πρώτον, παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα παραμετροποίησης των περιβαλλοντικών συνθηκών της καλλιέργειάς του, δεύτερον παρέχει την δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών ανάπτυξης μέσω γραφημάτων για όλο το φάσμα των τριών βασικών περιβαλλοντικών τιμών, και τρίτον, μέσω μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring) της διαδικασίας καλλιέργειας, διασφαλίζει στον χρήστη την ορθή λειτουργία του θερμοκηπίου και συνεπώς την ομαλή ανάπτυξη της καλλιέργειάς του. Το σύστημα αποτελείται από  το backend, που διαμορφώνει τον πυρήνα της λειτουργικότητας του, καθώς και το frontend, μία εφαρμογή android για την διεπαφή του χρήστη με αυτό.

Abstract 
This thesis concerns the design, development and performance testing of a "smart" indoor greenhouse management system. This management system serves three purposes. Firstly, it enables the user to customize the environmental conditions of his crop, secondly, it provides the possibility of controlling the growth conditions through graphs for the whole range of the three basic environmental values, and thirdly, through a mechanism for monitoring the cultivation process, it provides to the user useful information regarding the correct operation of the greenhouse and therefore facilitates the smooth development of the crop. The system consists of the backend, which forms the core of its functionality, as well as the frontend, an android application for the user interface.

 

Meeting ID: 969 6328 6476
Password: 514593

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης