Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

17
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νικολακάκης Παντελεήμων - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα17/12/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

θέμα
Μελέτη της κατανομής καθυστερήσεων των πακέτων σε πρωτόκολλα πολλαπλής τυχαίας προσπέλασης καναλιού
Evaluation of packet delay distribution in random multiple access channel protocols

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής  Μιχαήλ Πατεράκης (επιβλέπων)
Καθηγητής  Αθανάσιος Λιάβας
Καθηγητής  Άγγελος Μπλέτσας

Περίληψη
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη αντιπροσωπευτικών πρωτοκόλλων τυχαίας πολλαπλής πρόσβασης με ελεύθερη ή μη πρώτη μετάδοση νέου πακέτου από τους χρήστες και η σύγκρισή τους προκειμένου να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα της λειτουργίας τους. Η σύγκριση αυτή αφορά στο μέγιστο throughput κάθε πρωτοκόλλου και στην συμπεριφορά τόσο της μέσης τιμής, όσο και της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής της καθυστέρησης πακέτου. Τα πρωτόκολλα που μελετήθηκαν και προσομοιώθηκαν περιλαμβάνουν το ασταθές, το ιδανικό ευσταθές και το υλοποιήσιμο ευσταθές Aloha, καθώς και τους ευσταθείς αλγορίθμους στοίβας, τον m-ary και τον Two-cell.

Abstract
The goal of the Thesis is the study of various random multiple access protocols with free or blocked first transmission by the users and their comparison in order to draw useful conclusions about the efficiency of their operation. This comparison concerns the maximum throughput of each protocol and the behavior of both the mean packet delay and the cumulative distribution function of the packet delay. The protocols studied via simulation include the unstable, ideal stable and implementable stable Aloha and the stable algorithms m-ary stack and Two-cell stack

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης