Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

18
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Λογοθέτη Εμμανουήλ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα18/10/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λογοθέτης Εμμανουήλ

θέμα
Αποτελεσματικές Προσομοιώσεις Συνδέσμων WLAN μέσω του EESM
Efficient WLAN Link Simulations by means of EESM

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Καρυστινός Γεώργιος (επιβλέπων)
Καθηγητής Λιάβας Αθανάσιος
Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος

Περίληψη
Η ευρεία χρήση ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN) τα τελευταία χρόνια και η συνεχιζόμενη ανάγκη για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων οδήγησαν στη γρήγορη ανάπτυξη των συστημάτων WLAN. Η πολυπλοκότητα προσομοίωσης τέτοιων συστημάτων ωστόσο είναι τεράστια. Σε αυτήν την εργασία, εστιάζουμε στο πρότυπο IEEE 802.11n, το οποίο βασίζεται στην πολυπλεξία ορθογώνιας διαίρεσης συχνοτήτων (OFDM) υψηλής απόδοσης (HT) και παρέχουμε προσομοιώσεις χαμηλής χρονικής πολυπλοκότητας μέσω της μεθόδου exponential effective SNR mapping (EESM). Η μέθοδος EESM είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την αξιολόγηση και τη μελέτη των ασύρματων συστημάτων της επόμενης γενιάς που βασίζονται σε OFDM. Αντιστοιχίζει το σύνολο των διαφορετικών τιμών SNR ανά υποφορέα σε ένα μόνο flat-fading SNR, στο οποίο το σύστημα έχει την ίδια απόδοση. Η μέθοδος EESM εφαρμόζεται σε συστήματα SISO, SIMO 1x2, και MIMO 2x2, σε συνδυασμό με το μοντέλο καναλιού IEEE TGn Model-B. Η προσομοίωση βασίζεται στο Matlab WLAN Toolbox. Πραγματοποιούνται πλήρεις προσομοιώσεις συνδέσμων για τη λήψη των καμπυλών BER vs post-processing SNR για κανάλια 20MHz, οι οποίες συγκρίνονται με τις καμπύλες που λαμβάνονται μέσω της μεθόδου EESM. Εκτεταμένες προσομοιώσεις υποδεικνύουν ότι οι προσομοιώσεις συνδέσμων χαμηλής πολυπλοκότητας που βασίζονται στο EESM παρέχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις BER vs post-processing SNR. Το τελευταίο καθιστά το EESM αποδεκτό για απλοποίηση της προσομοίωσης επιπέδου συστήματος για τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τον χρόνο.

Abstract
The widespread use of wireless local area networks (WLANs) in recent years and the continued need of higher transmission data rates resulted in the fast growth of WLAN systems. The simulation complexity of such systems however is huge. In this thesis, we focus on the IEEE 802.11n standard, which is based on high-throughput (HT) orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM), and provide low time-complexity simulations by means of the exponential effective SNR mapping (EESM) method. The EESM method is a fundamental tool for evaluating and studying next generation OFDM-based wireless systems. It maps the set of different SNR values per subcarrier into a single effective flat-fading SNR, at which the system has the same performance. The EESM method is implemented for SISO, SIMO 1x2, and MIMO 2x2 configurations, in conjunction with the IEEE TGn Model-B frequency-selective channel. The simulator is based on the Matlab WLAN Toolbox. Full link simulations are performed to obtain the BER vs post-processing SNR curves for 20MHz channels, which are compared to the curves obtained through the EESM method. Extensive simulations indicate that the low-complexity EESM-based link simulations provide reliable BER vs post-processing SNR estimates. The latter makes EESM acceptable for abstraction in system level simulation to improve time efficiency.


Meeting ID: 953 4916 1392
Password: 378124

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης