Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

15
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μποκαλίδη Αναστασίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/10/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΚΑΛΙΔΗΣ

θέμα
Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός FPGA Επιταχυντή Πάνω σε Νέφος Για Ανασυγκρότηση Φυλογενετικών Σχέσεων
Design and Implementation of a Cloud Based FPGA Accelerator for Phylogeny Recostruction

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Απόστολος Δόλλας (επιβλέπων)
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλαχιώτης Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Τβέντε)

Περίληψη
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προκλήσεις του 21ου αιώνα, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιστήμονες είναι η ραγδαία και συνεχόμενη αύξηση των δεδομένων. Πολλοί τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας αντιμετωπίζουν προβλήματα στην διαχείριση και την επεξεργασία των τεράστιων δεδομένων. Ένας από αυτούς τους είναι η Βιολογία. Η διαδικασία της φυλογενετικής ανάλυσης των DNA, RNA, πρωτεϊνών και άλλων τύπων φυλογένεσης, καταναλώνει αρκετό χρόνο, η οποία μάλιστα παρουσιάζει και μια μη γραμμική αύξηση όσο αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων χρήσης. Επιπλέον δεν είναι μόνο ο χρόνος που απασχολεί τους επιστήμονες αλλά επίσης και τα υπολογιστικά συστήματα που χρειάζονται για τον παραπάνω σκοπό.  Όχι μόνο οι προσωπικοί υπολογιστές δεν μπορούν να εξαλείψουν το πρόβλημα, αλλά ακόμη και οι υπερυπολογιστές μπορούν δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μπροστά στον υπερόγκο δεδομένων. Οι πρώτοι έχουν επεξεργαστές οι οποίοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν ένα κατώφλι επιτάχυνσης και παραλληλισμού των εφαρμογών που θέλουμε, και οι δεύτεροι χρησιμοποιούνται μόνο για ειδικές μελέτες και υπολογισμούς. Σε αυτή την εργασία, γίνεται μια μελέτη πάνω σε έναν αλγόριθμο φυλογενετικής ανάλυσης, RAxML, ο οποίος βασίζεται πάνω στην μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να βελτιώσουμε επιταχύνοντας κάποιες συναρτήσεις του RAxML, οι οποίες καταναλώνουν περισσότερο από το 80% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης και ειδικά όταν βρίσκονται υπό επεξεργασία μεγάλα αρχεία δεδομένων. Οπότε, πρώτο βήμα είναι να μελετήσουμε πως συμπεριφέρεται ο RAxML ανάλογα με τα δεδομένα εισόδου και ως δεύτερο βήμα να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε επιταχυντές όπου είναι απαραίτητοι για να βελτιώσουμε την απόδοση. Αυτοί οι επιταχυντές σχεδιάζονται ώστε να εγκατασταθούν πάνω σε FPGAs αλλά και σε αντίστοιχες πλατφόρμες νέφους της Amazon. Τέλος, γίνεται μελέτη και σύγκριση των αποτελεσμάτων του αρχικού αλγορίθμου με τους αντίστοιχους επιταχυντές μας και επίσης παρουσιάζεται ένα θεωρητικό μοντέλο για το πως θα ήταν η βέλτιστη συμπεριφορά των επιταχυντών μας και ποιά η βελτίωση που θα πρόσφεραν σε συνολικό επίπεδο στον αλγόριθμο.

Abstract
One of the most interesting challenges through the 21st century, that researchers have to encounter is the rapid and continuous increase of data. Many fields of science and technology face problems in the management and processing of vast data. One of them is Biology. The process of phylogenetic analysis of DNA, RNA, Protein, and other types of phylogenies, consumes a lot of time which performs a non-linear increase while the volume of the data for processing tends to increase. In addition, it is not only the time which is of concern to the scientists but also, the computing systems which are needed for this purpose. Not even personal computers can eliminate this problem, but also high-performance computers are inadequate to face up vast data. The first ones have CPUs that can not surpass a threshold in speed up and parallelism and the second ones are used only for special studies and computations. In this project, there is a study on a phylogenetic analysis algorithm, RAxML, which is based on the maximum likelihood method. The purpose of this project is to optimize by accelerating some functions of RAxML which consume more than 80% of the total execution time and especially under the processing of big data sets. So, the first step is to research the way that RAxML behaves according to the input data and the second step is to design and construct hardware accelerators required for optimal performance. These accelerators are designed to be mapped and routed on FPGAs and also on similar platforms of the Amazons’ cloud. Finally, there is a study and comparison between the results coming from the initial algorithm and the results that come from the accelerators. Moreover, a theoretical model is introduced which shows the optimal performance of the accelerators and how it can affect the overall performance of the algorithm.

 

Meeting ID: 978 2857 9997
Password: 147463

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης