Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

12
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νταουντάκη Σταύρου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα12/10/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ

θέμα
Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση στο Πολυπρακτορικό Περιβάλλον Flatland
Deep Reinforcement Learning in the FlatLand Multi-agent Environment

Εξεταστική Επιτροπή
Γεώργιος Χαλκιαδάκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης
Γεώργιος Γιαννακάκης (University of Malta)

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, τα δίκτυα σιδηροδρομικών σταθμών αυξάνονται συνεχώς σε μέγεθος και πολυπλοκότητα λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών μετακίνησης. Ως αποτέλεσμα, οι σιδηροδρομικές εταιρίες όπως η Swiss Federal Railway, χρειάζεται να προσαρμόζονται συνεχώς στις αυξανόμενες αυτές ανάγκες. Το FlatLand είναι ένα απλοποιημένο δισδιάστατο περιβάλλον το οποίο προσομοιώνει τις δυναμικές ενός σιδηροδρομικού δικτύου και δημιουργήθηκε ως μια ανοιχτή πλατφόρμα με στόχο την επιτάχυνση της ακαδημαϊκής έρευνας στο πρόβλημα αναπρογραμματισμού οχημάτων αξιοποιώντας τα πεδία της Μηχανικής Μάθησης και του Operations Research.
Το FlatLand χαρακτηρίζεται από πολλά από τα ενδιαφέροντα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα πολυπρακτορικό σύστημα. Η συνύπαρξη πολλαπλών αυτόνομων πρακτόρων έχει ως αποτέλεσμα την μη στασιμότητα του περιβάλλοντος και την μερική παρατηρησιμότητα του χώρου καταστάσεων. Ταυτόχρονα, οι επιβραβεύσεις που λαμβάνουν οι πράκτορες στο FlatLand είναι αραιές και καθυστερημένες, διότι συνήθως πρέπει να προηγηθεί μια συγχρονισμένη ακολουθία σωστών κινήσεων ώστε αυτές να ληφθούν.
Υπό αυτές τις θεωρήσεις, σε αυτήν την διπλωματική, εφαρμόζουμε και προσαρμόζουμε διάφορες τεχνικές Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης στο περιβάλλον FlatLand . Συγκρίνουμε και αξιολογούμε αυτές τις μεθόδους συστηματικά μέσω διαφόρων μετρικών απόδοσης και αξιοπιστίας. Εξασφαλίζουμε σταθερές και ισότιμες συνθήκες εκπαίδευσης, και εκπαιδεύουμε τον κάθε πράκτορα σε ένα αυστηρά καθορισμένο περιβάλλον εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Υλοποιούμε μεθόδους όπως την γνωστή και επιτυχημένη DQN, καθώς και τις παραλλαγές της, Double και Dueling Double DQN, και τις προσαρμόζουμε σε συνθήκες πολλαπλών πρακτόρων. Επιπλέον, υλοποιούμε μία τροποποιημένη εκδοχή του αλγόριθμου PPO καθώς και μια βελτιωμένη εκδοχή ενός PPO αλγόριθμου προσδεδεμένο σε έναν Replay Buffer. Τέλος, προτείνουμε τον SIL, έναν πράκτορα που συνδυάζει την μέθοδο PPO με την τεχνική της αυτομίμησης. Μέσω μεθοδικών πειραματισμών, επιδεικνύουμε την ανωτερότητα του SIL σε απόδοση, σε σχέση με όλους τους πράκτορες που υλοποιήσαμε.

Abstract
Over the last few years, railway traffic networks have been increasing in size and complexity due to the ever-growing transportation demands. As a result, railway companies such as the Swiss Federal Railway company need to constantly adapt to the increasing transportation demands. FlatLand is a simplified 2D grid simulation
that mimics the dynamics of a railway network and was developed as an open sandbox to accelerate academical research on the Vehicle Rescheduling Problem (or VRSP) in the fields of Machine Learning and Operations Research.
FlatLand is characterized by many of the common problems that need to be tackled in multi-agent systems. The coexistence of multiple autonomous agents results in a non-stationary environment and a partially observable state space. At the same time the rewards received by the agents are sparse and delayed since coordinated sequence of actions are usually required for yielding such positive rewards.
Under these considerations, in this thesis, we implement and adapt various Deep Reinforcement Learning methods in the environment of FlatLand. We systematically compare and evaluate both value-based and policy-based methods on various metrics of performance and reliability. We ensure consistent and fair training conditions by employing each agent on a strictly defined training and evaluation setup. We implement standard DQN methods as well the Double and Dueling Double DQN variants and adapt them to multiple agents. Additionally, we implement a modified PPO agent as well as a superior PPO agent attached to a Replay Buffer. Lastly, we propose SIL, an agent that combines PPO with Self-Imitation and converges to a successful policy in most environment settings. SIL is shown to exhibit superior performance with respect to all other agents we implemented and tested.


Meeting ID: 921 3732 3078
Password: 327073

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης