Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η Σχολή (μονοτμηματική) διοικείται από τον Κοσμήτορα, την Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Στην Κοσμητεία προεδρεύει ο Κοσμήτορας και συμμετέχουν πέντε εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ, δύο εκπρόσωποι των φοιτητών - ένας για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και ένας εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, εκπροσώπους των φοιτητών, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, της Κοσμητείας, του Κοσμήτορα αλλά και της Γραμματείας της Σχολής καθορίζονται από τους Νόμους 4009/2011, 4076/2012, 4115/2013, 4186/2013 και 4485/2017, καθώς και τις τροπολογίες τους.

Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός και Προϊσταμένη Γραμματείας της Σχολής είναι η κυρία Βασιλική Γρηγοράκη.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης