Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Σκοπός του Διδακτορικού Διπλώματος είναι η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Για την απονομή του ΔΔ απαιτούνται:

  1. Η κατοχή ΜΔΕ, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, εφόσον προβλέπεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008.
  2. Η διάρκεια των σπουδών για απόκτηση ΔΔ είναι τουλάχιστον έξι (6) και το πολύ δώδεκα (12) εξάμηνα από την έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών στη Σχολή. Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ήδη Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από τη Σχολή ή αντίστοιχο Τμήμα από άλλο ΑΕΙ, η διάρκεια των σπουδών είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) και το πολύ οκτώ (8) εξάμηνα.
  3. Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων της Σχολής. Η ΓΣ μπορεί κατά περίπτωση να υποχρεώσει το φοιτητή να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, ώστε να καλύψει τις βασικές γνώσεις του. Τα μαθήματα αυτά είναι επιπλέον των μεταπτυχιακών μαθημάτων που υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής, για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απόκτησης του ΔΔ.
  4. Για υποψηφίους που γίνονται δεκτοί για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται, πέραν των άλλων υποχρεώσεων, συμπλήρωση με ικανοποιητική επίδοση τουλάχιστον τριών μεταπτυχιακών μαθημάτων, δηλαδή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών διδακτικών μονάδων (ΔΜ). Σημειώνεται ότι αυτές οι ΔΜ αντιστοιχούν σε παρακολούθηση μαθημάτων επί περίπου δύο εξάμηνα με πλήρη απασχόληση, πλην όμως, στην πράξη συνήθως κατανέμονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παρακολουθούνται παράλληλα με άλλες δραστηριότητες (επικουρικό διδακτικό έργο, έρευνα).
  5. Ο έλεγχος προόδου του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, που ορίζεται από τη ΓΣ σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008.
  6. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση, τουλάχιστον των απαιτούμενων μαθημάτων και, το αργότερο δύο χρόνια μετά την εγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), ο φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή έγγραφο με περιγραφή σε βάθος της προτεινόμενης περιοχής έρευνας και τεκμηριωμένη εισήγηση της πρότασης έρευνας για τη διδακτορική του διατριβή. Κατόπιν ακολουθεί παρουσίαση της πρότασης και προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που απορριφθεί η εισήγηση, ο φοιτητής έχει δικαίωμα μέσα σ’ ένα χρόνο μίας μόνο επιπλέον προσπάθειας. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας χάνει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα.
  7. Στη διάρκεια του διδακτορικού του προγράμματος ο φοιτητής πρέπει να δώσει τουλάχιστον δύο ερευνητικές ομιλίες που πρέπει να διαφημιστούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης και να παρακολουθηθούν από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές.
  8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, άρθρο 9, παρ. 4α, όταν ο υποψήφιος διδάκτορας βρίσκεται στο στάδιο περάτωσης της διατριβής, ορίζεται Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή από τη ΓΣ. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ορίζονται από τη ΓΣ. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στην οικεία Σχολή. Όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.
  9. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία που να πιστοποιούν την προσωπική συμβολή του υποψηφίου.

 

Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης