Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ: 2821037218, 2821037217
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης