Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανταποκρινόμενη στις επιτακτικές ανάγκες που η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη και μέσω αυτής στο διεθνή ανταγωνισμό επιβάλλει, λειτουργεί πλήρες θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο στοχεύει στην δημιουργία μηχανικών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και των αναγκών του τόπου για να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κατ΄ επέκταση η Ελληνική Οικονομία.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electrical and Computer Engineering), και/ή
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (PhD in Electrical and Computer Engineering).

Όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ, σκοπός του ΔιΜΣ είναι η εκπαίδευση-ειδίκευση ηγετικών στελεχών στους τομείς της Σχολής, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας, αγοράς εργασίας και των αναγκών του τόπου. Σκοπός του Διδακτορικού Διπλώματος είναι η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης