Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 ως Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. Έκτοτε, η Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. έχει αναπτυχθεί σηµαντικά. Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν ξεπεράσει τους 180 και το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό τα 26 µέλη.

Η Σχολή είναι διαρθρωµένη σε τέσσερις τοµείς: Τοµέας Πληροφορικής, Τοµέας Τηλεπικοινωνιών, Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Τοµέας Συστηµάτων. Λειτουργεί ένα επιτυχηµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών από τις αρχές της δεκαετίας του '90, το οποίο έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πολλοί απόφοιτοι της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. έχουν ακολουθήσει µεταπτυχιακές σπουδές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόφοιτοί µας είναι πλέον µέλη ∆ΕΠ σε κορυφαία Πανεπιστήµια της Β. Αµερικής, ερευνητές σε Πανεπιστήµια, εθνικά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ερευνητικά εργαστήρια στη βιοµηχανία (π.χ. Rice–U.S., NICTA–Australia, Telcordia–U.S.), καθώς και επιτυχηµένοι επαγγελµατίες µηχανικοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πάνω από τα µισά µέλη ∆ΕΠ έχουν αποκτήσει το ∆ιδακτορικό τους ∆ίπλωµα σε κορυφαία ξένα πανεπιστήµια και αρκετοί εργάστηκαν για πολλά χρόνια ως µέλη ∆ΕΠ στο εξωτερικό πριν ενταχθούν στο δυναµικό της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.

Tα τρέχοντα υψηλά επίπεδα της επιστηµονικής δραστηριότητας, των δηµοσιεύσεων και της ανταγωνιστικής ερευνητικής χρηµατοδότησης οφείλονται στην άρτια επιστηµονική κατάρτιση, τις συνεχείς προσπάθειες και το ταλέντο των µελών ∆ΕΠ και των φοιτητών της Σχολής. Η διεθνής αναγνώριση των προσπαθειών τους πιστοποιείται και από σειρά βραβείων καλύτερης δηµοσίευσης που έχουν απονεµηθεί σε µέλη ∆ΕΠ της Σχολής από το διεθνές Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ), όπως επίσης και από τη συµµετοχή τους σε επιτροπές σύνταξης κορυφαίων επιστηµονικών περιοδικών και επιτροπές τεχνικού προγράµµατος σηµαντικών συνεδρίων του κλάδου. Η Σχολή εµφανίζει θετική παράγωγο ακαδηµαϊκής ποιότητας που πιστώνεται στις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης που καταβάλει το προσωπικό και οι φοιτητές της Σχολής

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης