Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Προσωπικό

Το προσωπικό που εργάζεται στη Σχολή διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

  • Καθηγητές: Οι Καθηγητές είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και διακρίνονται σε τέσσερις βαθμίδες: τους Καθηγητές Α΄βαθμίδας, τους Αναπληρωτές Καθηγητές, τους Επίκουρους Καθηγητές και τους Λέκτορες. Πέραν των Καθηγητών, στη Σχολή διδάσκουν και άλλοι επιστήμονες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80.

  • Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε∆ΙΠ): Τα µέλη του Ε∆ΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρµοσµένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων στα πεδία εφαρµογής των οικείων επιστηµών.

  • Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ): Τα μέλη του ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποστήριξης στην εν γένει λειτουργία της Σχολής προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Σχολής. Το ΕΤΕΠ περιλαμβάνει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  • Διοικητικό Προσωπικό που απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθμίδων, οι οποίοι υπάγονται στη Διοίκηση του Ιδρύματος.
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης