Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Έρευνα

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι ιδιαίτερα δραστήρια στη διεξαγώγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γ.Γ.Ε.Τ., το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφέρεια Κρήτης, Ο.Τ.Α και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στα προγράμματα αυτά απασχολούνται δεκάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την καλύτερη εκπαίδευσή τους και την εξοικείωση με την έρευνα.

Η διαχείριση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ).

H Ερευνητική Πολιτική της Σχολής στοχεύει στην βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα η οποία προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα αποτελεί επίσης στρατηγική επιλογή της Σχολής.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης