SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τίτλος Πρόσκλησης:                   ΕΠΣΕΤAK05/2020

Κωδικός Πρόσκλησης:                Α.Π. 764/29.06.2020

Ημερομηνία Έναρξης:                 29.06.2020

Ημερομηνία Λήξης:                    14.07.2020

Επιστημονικά Πεδία:                   Τεχνολογικές Επιστήμες / Επιστήμη των Υπολογιστών

Περιοχή Εργασίας:                      Αθήνα

 

Περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ είναι Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, με θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγονται στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της αποστολής, των αρμοδιοτήτων του και των ποικίλων έργων που αναλαμβάνει, το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» MIS 5044975 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

Με την παρούσα πρόσκληση, το ΕΚΤ προτίθεται να αναθέσει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών η κάθε μία και μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν και συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν. Συγκεκριμένα:

 

 1. ΤίτλοςΘέσης: Senior Fullstack Ruby Developer

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες / Επιστήμη Υπολογιστών

Κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ/ΜΕ05/ΙΤ-7

Διάρκεια Σύμβασης: 36 μήνες

Αριθμός θέσεων: 1

Συνοπτική Περιγραφή: Ο /Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στην ομάδα υλοποίησης του έργου και το αντικείμενο των υπηρεσιών του/της θα αφορά την  ανάπτυξη υποδομής ενιαίου καταλόγου βιβλιογραφικών εγγραφών του  βιβλιοθηκονομικού πληροφοριακού συστήματος openABEKT και τη μετάπτωση επιμέρους βιβλιογραφικών βάσεων του ΕΚΤ στην νέα υποδομή.

Ο /Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα:

Τα παρακάτω προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης:

 • ΠΕ/Πληροφορικής/Μηχανικός ΗΥ ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Πληροφορικής
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ανάπτυξη λογισμικού με την γλώσσα Java ή Ruby
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (2) ετών σε front-end τεχνολογίες όπως Javascript, JQuery, React και Bootstrap
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μια από τις παρακάτω βάσεις δεδομένων PostgreSQL, MongoDB
 • Αποδεδειγμένη Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση συστημάτων διαχείρισης μη-σχεσιακών βάσεων δεδομένων, όπως MongoDB
 • Γνώση συστημάτων ευρετηρίασης, όπως ElasticSearch και Apache Solr
 • Εμπειρία στην χρήση του Docker και Linux συστημάτων
 • Εμπειρία σε εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού (Git)
 1. ΤίτλοςΘέσης: Senior Fullstack Ruby Developer

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες / Επιστήμη Υπολογιστών

Κωδικός: ΕΠΣΕΤAK/ΜΕ08/ΙΤ-6

Διάρκεια Σύμβασης: 36 μήνες

Αριθμός θέσεων: 1

Συνοπτική Περιγραφή: /Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στην ομάδα υλοποίησης του έργου και το αντικείμενο των υπηρεσιών του/της θα αφορά την ανάπτυξη υποδομής ελέγχου και βελτιστοποίησης περιεχομένου και την ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα του ΕΚΤ που συσσωρεύουν ψηφιακό περιεχόμενο και βιβλιογραφικά δεδομένα.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα:

Τα παρακάτω προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης:

 • ΠΕ/Πληροφορικής/Μηχανικός ΗΥ ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Πληροφορικής.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ανάπτυξη λογισμικού με την γλώσσα προγραμματισμού Ruby 
 • Επαγγελματική εμπειρία σε front-end τεχνολογίες όπως Javascript, JQuery, React, Bootstrap 
 • Επαγγελματική εμπειρία σε μια από τις παρακάτω βάσεις δεδομένων PostgreSQL, MongoDB και ευρετηρίασης δεδομένων ElasticSearch 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση του Ruby on Rails framework.
 • Εμπειρία στην χρήση του Docker και Linux συστημάτων
 • Εμπειρία σε εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού (Git)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tendershttps://registry.ekt.gr  https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/68 . Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ  (https://registry.ekt.gr)

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α.   το βιογραφικό σημείωμα και

β.   η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα της θέσης και τα κριτήρια επιλογής όσο και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα τους.

Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14ηΙουλίου 2020.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται ηλεκτρονικά κατόπιν αποστολής email στο registry<στο>ekt.gr με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Όλη η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης