Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στη Σχολή ΗΜΜΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιδρύματος και την επίτευξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του», ανακοινώνει την παρούσα (βλ. συνημμένο) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως:

Θέση: Πτυχιούχος/Διπλωματούχος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου τίτλου σπουδών από σχολή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.


Αριθμός ατόμων: (1)


Αντικείμενο: Εργασίες Γραμματείας ακαδημαϊκού Τμήματος ΗΜΜΥ που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: εξυπηρέτηση φοιτητών, τήρηση αρχείων φοιτητών, χειρισμός φοιτητολογίου (καταχώριση δεδομένων, έκδοση πιστοποιητικών, κ.λπ.), σύνταξη ωρολογίων προγραμμάτων καθώς και όποιο άλλο έργο θα ανατεθεί από την Προϊσταμένη Γραμματείας και τον Κοσμήτορα της Σχολής.


Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

Τόπος εργασίας: Γραμματεία Σχολής ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείου Κρήτης.


Ωράριο Εργασίας: Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας ΗΜΜΥ.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης