Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Θέσεις εργασίας: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Τίτλος Πρόσκλησης: TB07/2018

Κωδικός Πρόσκλησης: Α.Π. 707/21.05.2018

Ημερομηνία Έναρξης: 21.05.2018

Ημερομηνία Λήξης: 06.06.2018

Επιστημονικά Πεδία: Τεχνολογικές Επιστήμες

Περιοχή Εργασίας: Αθήνα

 

Περιγραφή: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΚΤ/ΕΙΕ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την οργάνωση και τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου για την επιστήμη και τεχνολογία. Ιδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί ως εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών, για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υποστήριξη της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο» της Πράξης με τίτλο «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» και MIS 5007787 στο Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια».

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

 ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΠΣΚΕ για την υποδοχή και διαχείριση νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων που έχουν προκηρυχθεί ή πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα και αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

 προτυποποίηση των επιμέρους modules των παραπάνω ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποδοχή, παρακολούθηση και διαχείριση δράσεων κυρίως στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου αυτές να είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμες σε μελλοντικές δράσεις μειώνοντας τις μελλοντικές ανάγκες σε προγραμματιστικό δυναμικό (ανθρώπινο δυναμικό και αντίστοιχο κόστος) για το Ελληνικό Δημόσιο

Αντικείμενο Θέσεων: Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες

Κωδικός: 2018/ΟΧ/TB0113 & 14 & 15

Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες

Αριθμός θέσεων: 3

Συνοπτική Περιγραφή: Οι συνεργάτες θα ενταχθούν στην ομάδα υλοποίησης του έργου και το αντικείμενο των υπηρεσιών τους θα αφορά μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλη κλίμακας. Οι εφαρμογές / διαδικτυακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό χρηστών και θα καλύπτουν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις για επέκταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του συνολικού κύκλου ζωής επενδυτικών προτάσεων.

Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα:

 Πτυχίο ΑΕΙ / TEI Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών

 Καλή γνώση Αγγλικών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο registry.ekt.gr (https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/26) και στο δικτυακό τόπο www.ekt.gr/tenders.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ (https://registry.ekt.gr)

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α. το βιογραφικό σημείωμα και

β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα της θέσης και τα κριτήρια επιλογής όσο και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα τους.

Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 6η Ιουνίου 2018.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την Γραμματεία ΕΚΤ (κα Δ. Τριανταφυλλίδου), τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στο registry@ekt.gr με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης.


© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης