Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη δύο (2) Θέσεων Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γ ρ α μ μ α τ ε ί α

Πολυτεχνειούπολη – 73100 Χανιά

Τηλ.: (28210) 37218 * Fax: (28210) 37542 * Email: vicky στο ece.tuc.gr

 

Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 800/Γ'/29-8-2008 προκηρύσσονται:

 

1. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

2. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες» στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:

1. Επιστολή αίτησης

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στην Ελληνική ή Αγγλική)


3. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό είναι απαραίτητο)

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (στην Ελληνική ή Αγγλική) - Ουσιαστικά, ένα εκτενές research statement που καλύπτει την ερευνητική πορεία και δραστηριότητα του υποψηφίου, περιλαμβάνοντας και τις περιλήψεις (abstracts) των άρθρων που έχει δημοσιεύσει.

5. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας (προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος)

6. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται έντυπα σε ένα μόνο αντίτυπο. Επιπλέον, τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2 και 4 υποβάλλονται και ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM).

 

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, κατατίθενται επιστημονικά δημοσιεύματα (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή).

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ό,τι άλλο θεωρούν χρήσιμο, όπως για παράδειγμα λίστα ετεροαναφορών (citations) χωρίς αυτοαναφορές στις δημοσιεύσεις τους. Κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση κατατίθεται και έντυπα (ένα αντίτυπο) και ηλεκτρονικά (αρχείο PDF).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματέα του Τμήματος κα Βίκυ Γρηγοράκη (τηλ. 28210-37218, FAX. 28210-37542, e-mail vicky στο ece.tuc.gr).

 

Η πλήρης προκήρυξη βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένο αρχείο

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης