Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

02
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αζναβουρίδης Αλκιβιάδης - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα02/02/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΖΝΑΒΟΥΡΙΔΗΣ

θέμα
Στρατηγικές Τοποθέτησης Μικρο-υπηρεσιών στο Kubernetes για Βελτιστοποίηση του Κόστους
Microservice Placement Strategies in Kubernetes for Cost Optimization

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης (επιβλέπων)
Αν. Καθηγητής  Βασίλειος Σαμολαδάς
Αν. Καθηγητής  Στέλιος Σωτηριάδης

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει αποδοτικές στρατηγικές τοποθέτησης μικροϋπηρεσιών στο Kubernetes για την βελτιστοποίηση του συνολικού χρηματικού κόστους φιλοξενίας μιας εφαρμογής σε ένα περιβάλλον νέφους. Το πρόβλημα της τοποθέτησης μικροϋπηρεσιών διατυπώνεται ως πρόβλημα συσταδοποίησης του γράφου μιας εφαρμογής. Οι υπηρεσίες σχηματίζουν γράφους με τους κόμβους να αντιπροσωπεύουν μικροϋπηρεσίες και οι ακμές να αντιπροσωπεύουν επικοινωνούσες μικροϋπηρεσίες. Τόσο οι κόμβοι, όσο και οι ακμές, χαρακτηρίζονται από τους πόρους που καταναλώνουν (δηλαδή κυρίως πόρους CPU και RAM) από τις μικροϋπηρεσίες μιας εφαρμογής και από τις συσχετίσεις μεταξύ αυτών των μικροϋπηρεσιών (δηλαδή το φορτίο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται ανά δευτερόλεπτο). Το αποτέλεσμα ενός αλγορίθμου είναι ένα σύνολο συστάδων που περιλαμβάνει κόμβους (δηλαδή μικροϋπηρεσίες) που επικοινωνούν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην τοποθέτηση συστάδων υπηρεσιών σε κόμβους (ή VMs) χρησιμοποιώντας ευρηματικές μεθόδους. Για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και την επόπτευση της εφαρμογής χρησιμοποιούνται τεχνολογίες εξυπηρέτησης πλέγματος (Service Mesh), όπως είναι το Istio και οι επιμέρους υπηρεσίες του, για την επόπτευση της επικοινωνίας και της χρήσης πόρων των υπηρεσιών. Οι στρατηγικές αυτές εφαρμόζονται και ελέγχονται σε δύο εφαρμογές μικροϋπηρεσιών, το iXen και το Google's OnlineBoutique eShop, σε ένα ομοιογενές περιβάλλον νέφους και συγκεκριμένα στο Google Cloud Platform. Τα πειραματικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι προτεινόμενες λύσεις τοποθέτησης μικροϋπηρεσιών μειώνουν τόσο το μέγεθος των κατανεμημένων πόρων, όσο και την κίνηση του δικτύου των μηχανών φιλοξενίας. Αυτό επιτυγχάνεται μειώνοντας τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων και αυξάνοντας τον όγκο της εσωτερικής επικοινωνίας των μικροϋπηρεσιών σε κάθε μηχάνημα φιλοξενίας αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι λύσεις ελαχιστοποιούν το συνολικό χρηματικό κόστος για τον τελικό χρήστη.

Abstract
The current Thesis proposes efficient microservice placement strategies in Kubernetes for optimizing the total monetary costs for hosting an application running in a Cloud environment. The problem of service placement is formulated as an application’s graph clustering one. The services form graphs with nodes representing services and edges representing communicating services. Both nodes and edges are labeled by resources consumed (i.e. mainly CPU and RAM resources) by the application’s microservices and affinities between these microservices (i.e. messages load exchanged per second). The result of an algorithm is a set clusters comprising nodes (i.e. microservices) communicating heavily with each other. This in turn guides to placement of service clusters to nodes (or VMs) by using heuristic methods. For collecting the essential data and for monitoring an application, Service Mesh technologies, like Istio and its related services, are utilized to supervise the network communication and the resource usage of the microservices. These strategies are implemented and tested into two microservice-based applications, iXen and Google’s OnlineBoutique eShop, into a homogeneous Cloud environment and particularly in the Google Cloud Platform. The experimental results reveal that the proposed microservice placement solutions reduce both the size of allocated resources and the network traffic of the host machines. This is achieved by reducing the number of the utilized machines and by increasing the internal communication volume of microservices in every host machine respectively. As a result, these solutions minimize the total monetary cost for the end-user.

 

Meeting ID: 613 764 0471

Password: 582678

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης