Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

18
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κούκης Αλέξανδρος - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα18/11/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

θέμα
ePuppet – Μια εφαρμογή Κινητών Συσκευών που Αυτοματοποιεί και Επεκτείνει τη Διαδικασία Κατασκευής Ψηφιακών Φιγούρων για την Πλατφόρμα eShadow
ePuppet – A Mobile Application that Automates and Expands the Digital Figure Creation Process for the eShadow Platform

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά (επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς
Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης

Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση του ePuppet, μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές που επεκτείνει τη χρήση του eShadow, της πλατφόρμας ψηφιακής αφήγησης ιστοριών που είναι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό θέατρο σκιών και αφορά στη δημιουργική έκφραση και τη μάθηση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το eShadow επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών μέσω έργων που μπορούν να ξεκινήσουν από την ανάπτυξη του σεναρίου και να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ψηφιακών μαριονετών και σκηνικών, το στήσιμο και την καταγραφή σκηνών της ιστορίας και την τελική συρραφή μιας ψηφιακής ιστορίας. Το eShadow προωθεί ένα πλαίσιο μάθησης χωρίς αποκλεισμούς που δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διεπιστημονικά έργα γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα (γλώσσα, ιστορία, μουσική, υπολογιστές κ.λπ.), για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν διαθεματικές (οριζόντιες) δεξιότητες: δεξιότητες ομιλίας και γραφής, δεξιότητες κοινωνικής συνεργασίας και έρευνας, καθώς και ψηφιακές και γνωστικές δεξιότητες. 
Η εφαρμογή για φορητές συσκευές ePuppet που παρουσιάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του eShadow να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές μαριονέτες, ενσωματώνοντας τη διαδικασία δημιουργίας των παραδοσιακών μαριονετών του θεάτρου σκιών και τη δυνατότητα εισαγωγής τους στο eShadow για να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Αυτό επιτυγχάνεται με την ψηφιοποίηση εικόνων και σχεδίων μέσω της κάμερας μιας φορητής συσκευής. Το ePuppet προσφέρει δύο βασικούς τρόπους επεξεργασίας: Ο πρώτος βασίζεται σε ορισμένα πρότυπα και διευκολύνει τη δημιουργία ψηφιακών μαριονετών που έχουν μια συγκεκριμένη δομή (π.χ. μαριονέτες 2, 3 ή 4 μερών), ακολουθώντας την αντίστοιχη δομή των ελληνικών παραδοσιακών μαριονετών του θεάτρου σκιών. Ο δεύτερος επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν οποιοδήποτε είδος μαριονέτας με οποιονδήποτε αριθμό συστατικών μερών. 
Το ePuppet έχει δημιουργηθεί ως υβριδική εφαρμογή για φορητές συσκευές χρησιμοποιώντας το Ionic Framework για τη δημιουργία θεμάτων και πρωτοτύπων και το Apache Cordova ως το εγγενές πρόγραμμα περιτύλιξης που παρέχει πρόσβαση στις εγγενείς λειτουργίες της συσκευής, όπως τον Τοπικό χώρο αποθήκευσης, την κάμερα και το Angular 2, το οποίο είναι ένα σύνολο βιβλιοθηκών TypeScript που υλοποιούν βασικές και προαιρετικές λειτουργίες για εφαρμογές για φορητές συσκευές. Η επεξεργασία της εικόνας εκτελείται μέσα στο στοιχείο HTML 5 canvas με χρήση του WebGL2.0 JavaScript API, καθώς επιτρέπει τη χρήση της επεξεργασίας εικόνας και εφέ με επιτάχυνση της GPU ως μέρος του καμβά της ιστοσελίδας. 
Μετά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ePuppet, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής μελέτη και πειραματισμός για να επιβεβαιωθεί η χρηστικότητά του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η εφαρμογή για φορητές συσκευές μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άριστα αποτελέσματα και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη δημιουργία ψηφιακής μαριονέτας, για τη βελτίωση της εμπειρίας του eShadow.

Abstract
This thesis presents the design, implementation and evaluation of ePuppet, a mobile application that expands the use of eShadow, a digital storytelling platform inspired by the traditional Shadow Theatre, addressing creative expression and learning in the field of cultural heritage. eShadow enables the creation of digital stories within a project-based approach that may start from scenario development and include the creation of digital puppets and sceneries, the set-up and recording of story scenes and the final assembly of a digital story. eShadow supports an inclusive learning framework that enables teachers to design and implement interdisciplinary theme-centered projects in a variety of subjects (language, history, music, computing, etc.) to help students develop cross-curricular (horizontal) skills: speaking and writing skills, social cooperation and research skills, digital and cognitive skills. 
This ePuppet mobile application that is presented in this thesis enables the users of eShadow to develop their own digital puppets in a way that incorporates the creative process of developing traditional shadow theatre puppets and import them for further use in eShadow. This is achieved by digitizing pictures and drawings through a mobile device’s camera. ePuppet offers two main modes of editing: The first is based on certain templates and facilitates the creation of digital puppets that have a certain structure (i.e. 2-, 3- or 4-part puppets) following the corresponding structure of Greek traditional shadow theatre puppets. The second one enables users to create any kind of puppet with any number of constituent parts. 
ePuppet is built as a Hybrid Mobile Application using the Ionic Framework for theming and prototyping, Apache Cordova as the native wrapper, granting access to the device’s native features such as the Local Storage and the Camera and Angular 2, which is a set of TypeScript libraries that implement core and optional functionality for mobile applications. The image processing is executed inside the HTML 5 canvas element using the WebGL2.0 JavaScript API as it enables GPU-accelerated usage of image processing and effects as part of the Web Page canvas. 
Following the design and implementation of ePuppet, a thorough experimentation was undertaken to confirm its usability. The evaluation results show that the mobile application is highly usable and can effectively support the task of digital puppet creation in order to enhance the eShadow experience. 

 

Meeting ID 655 783 9535
Password: 8GYQ3S

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης