Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες/κατόχους διδακτορικού κατά το ακ. έτος 2021-2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αριθμό πρόσκλησης 2261/09-06-2021 και Κωδικό ΕΔΒΜ96, Α/Α ΟΠΣ 3523 (ΑΔΑ: Ψ3ΑΟ46ΜΤΛΡ-Ζ2Ψ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους) και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82506 (MIS 5129384), προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στα επιστημονικά πεδία που έχουν προταθεί από τις επιμέρους Σχολές/Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης και εγκριθεί από την 563η/25-06-2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης