Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη Θέσεων Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γ ρ α μ μ α τ ε ί α

Πολυτεχνειούπολη – 73100 Χανιά

Τηλ.: (28210) 37218, 37283 * Fax: (28210) 37542 * Email: vicky στο ece.tuc.gr


Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 423/Γ'/13-05-08 προκηρύσσεται:Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ηλεκτρικές Μηχανές, Μεταφορά/Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικά Δίκτυα» στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008

Επίσημη ανακοίνωση Πρυτανείας: PDFΜε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 601/Γ'/26-06-08 προκηρύσσεται:Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ή Συστημάτων» στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008

Επίσημη ανακοίνωση Πρυτανείας: PDFΔικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

  1. Επιστολή αίτησης (όπου αναφέρεται η θέση και η βαθμίδα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση)
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στην Ελληνική ή Αγγλική)
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
  4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (στην Ελληνική ή Αγγλική) - Ουσιαστικά, ένα εκτενές research statement που καλύπτει την ερευνητική πορεία και δραστηριότητα του υποψηφίου, περιλαμβάνοντας και τις περιλήψεις (abstracts) των άρθρων που έχει δημοσιεύσει.
  5. Επιστημονικά δημοσιεύματα
  6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας (προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος)
  7. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή


Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται έντυπα σε ένα μόνο αντίτυπο. Επιπλέον, τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται και ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM). Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ό,τι άλλο θεωρούν χρήσιμο, όπως για παράδειγμα λίστα ετεροαναφορών (citations) χωρίς αυτοαναφορές στις δημοσιεύσεις τους. Κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση κατατίθεται και έντυπα (ένα αντίτυπο) και ηλεκτρονικά (αρχείο PDF).Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5 θα πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους μέχρι και την ημερομηνία προθεσμίας (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη γραμματεία του τμήματος, ενώ τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6 και 7 μπορούν να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, αν εκλεγούν, υποχρεούνται να καταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματέα του Τμήματος κ. Βίκυ Γρηγοράκη (τηλ. 28210-37218, -37283, FAX. 28210-37542, e-mail vicky στο ece.tuc.gr).

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης