Η Σχολή (μονοτμηματική) διοικείται από τον Κοσμήτορα, την Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Στην Κοσμητεία προεδρεύει ο Κοσμήτορας και συμμετέχουν τρεις εκλεγμένοι καθηγητές της Σχολής και ένας εκπρόσωπος φοιτητών.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, της Κοσμητείας, του Κοσμήτορα αλλά και της Γραμματείας της Σχολής καθορίζονται από τους Νόμους 4009/2011, 4076/2012, 4115/2013 και 4186/2013 καθώς και τις τροπολογίες τους.

Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο Καθηγητής Απόστολος Δόλλας και Αναπληρωτής Κοσμήτορα ο Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης. Προϊσταμένη Γραμματείας της Σχολής είναι η κυρία Βασιλική Γρηγοράκη. Μέλη της Κοσμητείας της Σχολής είναι ο Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας και ο Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--